Användningsvillkor

 1. Introduktion och funktionalitet

1.1. Webbplatsen www.klarpris.se och www.klarcalc.se (nedan “KlarPris”) ägs och drivs av KlarPris A/S (CVR-nr 35484035). KlarPris utvecklar och levererar en webbplats och programvara som tillsammans utgör ett inköpssystem på en plattform med ett antal tillhörande moduler, applikationer och verktyg, inklusive kostnadsberäkningsverktyg och fakturakontroll (nedan gemensamt kallade “Inköpssystemet”, om webbplats och programvara som används tillsammans eller separat) av installatörer och byggföretag (nedan kallad “Kunden”). Genom att jämföra produktpriser hos leverantörer, mot utvalda grossister, leverantörer och återförsäljare, webbutiker m.m. (nedan gemensamt kallade “Leverantörer”) tillhandahåller Inköpssystemet pristransparens för Kunden. Med hjälp av inköpssystemet kan kunden hitta de mest förmånliga priserna för de varor som efterfrågas. Om Kunden har särskilda rabattavtal med valda Leverantörer kan Inköpssystemet ta hänsyn till detta, förutsatt att Kunden ger KlarPris tillgång till Kundens pris- och rabattavtal från Leverantörerna, inklusive så att Kunden ger KlarPris behörighet och nödvändig online-åtkomst för KlarPris att ladda ner dessa automatiskt, se avsnitt 2 och 5 nedan.

1.2. För att få tillgång till Inköpssystemet måste Kunden skapa ett användarkonto, ingå ett abonnemangsavtal (inklusive för provåtkomst till Inköpssystemet) och acceptera dessa Användarvillkor (nedan kallade “Användarvillkor”). KlarPris rekommenderar att man läser Användarvillkoren noggrant och håller sig allmänt uppdaterad på www.klarpris.se.

1.3. Med sitt godkännande av dessa Användarvillkor ger kunden KlarPris behörighet att använda och få tillgång till samt erhålla kundens företagsspecifika information, som prisuppgifter och/eller pris- och rabattavtal, och fakturering på Kundens vägnar hos Leverantörer eller online och använda inloggningen till dessa med avseende på eventuella användarvillkor hos Leverantören. KlarPris har endast rätt att använda denna fullmakt för att använda och underhålla Kundens inloggningar hos Leverantörerna, skapa, ta bort och redigera användare hos Leverantörerna för Kundens räkning, förbereda och lägga Kundens beställningar hos Leverantörerna för Kundens räkning. samt att begära information om pris- och rabattavtal, se avsnitt 1.1 och 5.1 och tillhörande aktivitet.

 

 1. Användarkonto

2.1. Kunden måste skapa ett användarkonto (nedan kallat “Kontot”) när du tecknar ett abonnemang. Kontot skapas med inloggningsuppgifter och lösenord som Kunden ansvarar för. Inloggningsuppgifter och lösenord används varje gång kunden vill jämföra priser med hjälp av Inköpssystemet.

2.2. När ett konto har skapats kan ett önskat antal användare läggas till.

2.3. När Kontot och Abonnemanget har skapats, kan Kunden börja använda Inköpssystemet.

2.4. Kontot måste minst innehålla följande information: Företagsnamn, företagsadress, organisationsnummer, kontaktinformation (telefon, e-post, etc.) och kontaktperson hos Kunden.

2.5. Kunden ansvarar för att hålla denna information på Kontot uppdaterad.

 

 1. Abonnemang

3.1. För åtkomst till Inköpssystemet måste Kunden teckna något av de abonnemang som erbjuds av KlarPris. Abonnemanget ger åtkomst till den valda versionen av Inköpssystemet. Abonnemangspriset justeras varje år med från och med den 1 januari med utveckling i oktober månads nettoprisindex året innan jämfört med föregående år, dock minst 1,5%. Abonnemangspriset kan även ändras av KlarPris med 1 månads varsel till utgången av en Abonnemangsperiod.

3.2. Abonnemang tecknas för en period om 6 månader åt gången (nedan kallat “Abonnemangsperiod”), om inte annat avtalats. Abonnemang faktureras i förskott.

3.3. Kunden kan uppgradera eller nedgradera sitt abonnemang i enlighet med villkoren i punkterna 2.5.-2.6. Kunden ansvarar för att teckna det abonnemang som motsvarar Kundens behov, på samma sätt som det är Kundens ansvar att uppgradera eller nedgradera sitt abonnemang för att matcha de faktiska behoven.

3.4. Uppgradering

3.4.1. Ett abonnemang kan när som helst uppgraderas.

3.4.2. Skillnaden mellan det förbetalda abonnemanget och det pris som gäller vid tidpunkten för uppgraderingen av det nya abonnemanget beräknas proportionellt för den återstående Abonnemangsperioden och faktureras för omedelbar betalning.

3.4.3. Fakturering kommer då att ske i enlighet med pris och villkor för det nya abonnemanget.

3.5. Nedgradering

3.5.1. Kunden kan välja att nedgradera sitt abonnemang. Nedgraderingar kan begäras med 30 dagars varsel till slutet av en Abonnemangsperiod. Nedgraderingen träder i kraft i början av nästa Abonnemangsperiod.

3.5.2. Fakturering sker sedan enligt det abonnemang som Kunden har nedgraderat till.

3.6. Uppsägning

3.6.1. Ett abonnemang kan sägas upp med 30 dagars varsel innan en ny Abonnemangsperiod påbörjas. Om abonnemanget inte sägs upp med minst 30 dagars varsel innan en ny Abonnemangsperiod påbörjas, förlängs abonnemanget automatiskt med en ny 6-månaders Abonnemangsperiod.

3.6.2. Kunden har åtkomst till och kan använda Inköpssystemet under uppsägningsperioden och fram till utgången av Abonnemangsperioden. KlarPris återbetalar inte abonnemang för den återstående tiden av Abonnemangsperioden, oavsett om Kunden använder Inköpssystemet eller inte.

3.6.3. KlarPris har rätt att radera Kontot vid uppsägning av abonnemanget.

3.7. Betalningsvillkor

3.7.1. Fakturering sker till Kunden genom att en faktura skickas till den e-postdress som Kunden angett i Kontots kontaktuppgifter.

3.7.2. Fakturor utfärdas med betalningsvillkor netto 30 dagar.

3.7.3. Vid försenad betalning beräknas dröjsmålsränta med 2% per påbörjad månad.

3.7.4. Vid utebliven betalning kommer Kontot att stängas av omedelbart. Efter ytterligare överenskommelse mellan KlarPris och Kunden kan Kontot återaktiveras. Utebliven betalning ska betraktas som en uppsägning med kortast möjliga varsel, eftersom Kunden, oavsett eventuell avstängning av Kontot, är skyldig att betala abonnemang, uppläggningsavgift etc. till dess att abonnemanget sägs upp.

3.8. Särskilt om provabonnemang

3.8.1. Vid Kundens godkännande av ett provabonnemang (fri åtkomst under 14 dagar enligt villkor motsvarande Standardabonnemang), är det också accepterat att abonnemanget övergår till ett standardabonnemang i slutet av provperioden, såvida inte Kunden skriftligen har sagt upp abonnemanget före utgången av provperioden.

 

 1. Användning av Kontot

4.1. Kontot och abonnemanget får endast användas av ett företag. Om Kunden äger flera företag och vill använda Inköpssystemet för alla företag, ska Kunden teckna abonnemang för varje företag.

4.2. Det är Kundens ansvar att se till att andra företag eller andra obehöriga personer inte använder Inköpssystemet eller får åtkomst till kontot.

4.3. Om Kunden upptäcker att obehöriga personer har fått åtkomst till Kontot och obehörigt använt Kundens abonnemang, ska KlarPris omedelbart underrättas. Dessutom måste Kunden omedelbart ändra lösenordet för Kontot för att förhindra fortsatt missbruk.

4.4. Kunden ansvarar för att Inköpssystemet inte används på ett sätt som kan skada KlarPris namn, anseende eller goodwill, eller som strider mot relevant lagstiftning eller annan reglering.

4.5. Kontot administreras av Kunden.

4.6. KlarPris erbjuder endast support i den mån det har specifikt och skriftligt avtalats i abonnemanget.

 

 1. Ladda upp data till Kontot

5.1. KlarPris äger rätt att, enligt punkt 1.3, använda Kundens inloggningar hos Leverantörerna, inklusive för manuell eller automatiserad hämtning av information om pris- och rabattavtal (nedan “Data”) från Leverantörerna. Kunden kan alternativt ladda upp sin Data (eller bemyndiga KlarPris att göra detta), enligt punkt 1.1, till Kontot. Uppladdningar måste ske i ett elektroniskt läsbart format. Detta gör det möjligt för Kunden att se de priser som gäller för Kunden hos de olika Leverantörerna.

5.2. KlarPris betraktar Data som Kundens egendom och behandlar dem därefter. KlarPris har inte rätt att vidarebefordra Data till tredje part, såvida detta inte sker som en del av användningen och driften av Inköpssystemet. Vid uppsägning av abonnemanget – oavsett anledning till detta – är KlarPris dock skyldigt att upphöra med all användning av Data, så att KlarPris när som helst kan använda Data i anonymiserad form och att KlarPris inte kan åläggas att returnera eller på annat sätt dokumentera Dataradering eller upphörande av användning.

5.3. Kunden är ansvarig för att hålla Data uppdaterad, inklusive uppladdning av uppdaterade versioner till Kontot. Om KlarPris har rätt till det sker uppdatering automatiskt, förutsatt att Kunden har tillhandahållit KlarPris med korrekta inloggningsuppgifter och andra uppgifter för online-åtkomst.

5.4. Inköpssystemet visar när de uppgifter som använts för prisjämförelsen uppdaterades. Utöver detta har KlarPris inget ansvar för Data. Om Kunden upptäcker fel i Data, ska Kunden kontakta Leverantören som har gjort denna Data tillgänglig.

 

 1. Ändringar av användningsvillkor

6.1. KlarPris har rätt att ändra dessa användarvillkor samt abonnemangstyper, prisstruktur och urval av eventuella ytterligare tjänster. Om ändringarna har betydelse för Kunden, måste dessa ändringar meddelas minst 2 månader innan de träder i kraft.

6.2. KlarPris informerar Kunden om ändringarna med den e-postadress som framgår av Kontot.

6.3. Om Kunden inte invänder mot ändringen omedelbart och inom 4 veckor efter mottagandet av den enligt punkt 6.2. angivna informationen, anses det som godkännande av aviserade ändringar, som därmed träder i kraft vid utgången av den angivna perioden.

6.4. Kundens invändning mot ändringarna betraktas som en uppsägning av abonnemanget, som därför upphör vid slutet av den period som anges i punkt 6.1. Det förbetalda abonnemanget återbetalas proportionellt i dessa fall.

6.5. De användarvillkor som alltid gäller kommer att vara tillgängliga på www.klarpris.se. Kunden uppmanas att hålla sig informerad om villkoren för att använda KlarPris och övriga nyheter om KlarPris.

 

 1. Sekretess

7.1. KlarPris och Kunden (nedan kallad “Parterna”) är skyldiga att upprätthålla sekretess och behandla alla uppgifter, material och information (nedan kallad “information”) som rör den andra parten och dess dotterbolag är strikt konfidentiell, enligt vad som anges nedan.

7.2. Information anses av Parterna utgöra företagshemligheter i enlighet med §2 i lagen om företagshemligheter och omfattar särskilt, men inte begränsat till, information om leverantörsdata, information om priser, leveransvillkor, rabattsystem, bonussystem, betalningsvillkor, handelsvillkor, inköpsstatistik, avtalsförhandlingar och mottagande av individuella eller unika prisfiler från grossister, leverantörer, kunder etc. Informationen omfattar även insikter om teknik och metoder i Inköpssystemet.

7.3. Parterna har inte rätt att lämna ut Information som härrör från den andra parten till tredje part. Undantag från tystnadsplikt är Information som är offentligt tillgänglig eller annars lagligen mottagen från tredje part, samt Information som part är skyldig enligt tvingande lag att lämna ut till antingen myndighet eller domstol. Parterna har rätt att offentliggöra förekomsten av ett formaliserat samarbete mellan parterna. Undantag från KlarPris sekretess är även Information eller Data, där Kunden, med särskilt tillstånd till en tillverkare eller leverantör, har tillåtit delning av Information eller Data. Tillstånd för detta i Inköpssystemet kan när som helst administreras av Kunden och återkallas (dock inte med retroaktiv verkan).

7.4. KlarPris användning av Information (inklusive data som härrör från Information eller Data) för statistiska ändamål, framställning av analysdata och sökresultatoptimering samt distribution eller överföring av dessa till tredje part (nedan “Godkänd användning”) omfattas inte av tystnadsplikt. Godkänd användning kan dock endast ske i anonymiserad form, vilket innebär att informationen i fråga och data som härrör från den inte direkt av tredje part kan hänföras till identifierbara kunder, grossister och tillverkare (1) individuella priser för enskilda produkter, (2) deras specifika kunder, eller (3) deras specifika handel med kunder.

7.5. Tystnadsplikten gäller oavsett i vilken form och i vilket format informationen tas emot (fysiskt, digitalt, elektroniskt eller annat).

7.6. Parterna är också skyldiga att hantera all Information i alla avseenden med iakttagande av vanlig omsorg och lojalitet med respekt för den andra partens intressen. En part är skyldig att följa den andra partens anvisningar ifråga om hantering av Information, inklusive vid användning av elektroniska medier.

7.7. All information ska returneras omedelbart på begäran av en part och senast vid samarbetets upphörande, med undantag för sådana omedelbart otillgängliga kopior som kan lagras i cache, säkerhetskopiering etc.

7.8. Parterna är överens om att dessa villkor för tystnadsplikt och konfidentialitet gäller på obegränsad tid.

 

 1. Immateriella rättigheter

8.1. KlarPris äger vid var tid alla immateriella rättigheter till Inköpssystemet med alla anpassningar, inklusive all upphovsrätt och varumärkesrättigheter. Detta gäller även alla immateriella rättigheter som skapas under den tid Kunden använder Inköpssystemet eller skapas specifikt för Kunden.

8.2. Kunden har endast en icke-exklusiv nyttjanderätt till Inköpssystemet enligt de villkor som KlarPris anger i dessa användarvillkor.

8.3. Utöver vad som anges i punkt 7 ovan, har KlarPris rätt att använda kundfeedback, förslag till förbättringar och nya funktioner etc. i sin fortsatta utveckling av Inköpssystemet. KlarPris äger alla rättigheter till sådana förbättringar, inklusive vinster, oavsett om ändringar härrör från Kunden eller tredje man.

8.4. KlarPris har rätt till all användning av användardata och historik vid användning av Inköpssystemet, inklusive tendenser, beteende, trender och segmentering, men alltid endast i anonymiserad form, så att Kunden kan inte identifieras.

 

 1. Säkerhet

9.1. KlarPris är SSL-certifierad. Detta innebär dock inte att det finns en garanti mot hackerattacker eller andra former av angrepp och obehörig åtkomst till Inköpssystemet och Kontot. KlarPris ansvarar inte för sådana angrepp och kan därför inte hållas ansvarigt för eventuell obehörig åtkomst till Kontot eller Kundens information i övrigt.

9.2. KlarPris kommer att återställa säkerheten vid attacker så snart som möjligt, precis som Kunden kommer att informeras om eventuella attacker.

 

 1. Behandling av personuppgifter

10.1. Mellan KlarPris och dess personuppgiftsbiträden har ett separat personuppgiftsbiträdesavtal ingåtts avseende KlarPris behandling av personuppgifter för Kundens användare i Inköpssystemet.

 

 1. Integritetspolicy, cookies och information

11.1. Förutom separata villkor för personuppgiftsbehandling enligt vad som anges ovan i avsnitt 10, finns KlarPris gällande integritetspolicy tillgänglig på www.klarpris.se/klarpris-integritetspolicy.

11.2. Inköpssystemet kräver användning av cookies, som är små textfiler som sparas av användarens webbläsare när webbplatser används, inklusive vid användning av Inköpssystemet. Användaren kan ställa in hur webbplatser använder cookies genom att konfigurera webbläsarens inställningar. Om cookies inaktiveras helt, kan det hända att Inköpssystemet inte fungerar optimalt, inklusive att webbläsaren inte kommer att kunna komma ihåg inloggningen till Kontot.

11.3. KlarPris skickar regelbundet ut nyheter och reklammaterial till Kunden. Kunden kan när som helst välja bort detta kostnadsfritt både i samband med tillhandahållande av kontaktuppgifter till KlarPris och vid varje efterföljande förfrågan.

 

 1. Driftstid och support

12.1. KlarPris strävar efter att säkerställa att Inköpssystemet är tillgängligt för Kunden, men 100% driftstid kan inte garanteras.

12.2. Om KlarPris i samband med uppdateringar, driftstörningar eller liknande har planerade driftstopp, kommer Kunden att informeras i så god tid som möjligt. Planering kommer så långt det är möjligt att ske vid tidpunkter som enligt KlarPris uppfattning medför minsta möjliga olägenhet för Kunden.

12.3. Kunden ersätts inte för driftsstopp, såvida inte driftstiden understiger 99 % mätt över 12 månader. I så fall kompenseras Kunden genom att få abonnemanget förlängt med en månad utan kostnad.

12.4. Kunden kan kostnadsfritt få fjärrsupport (hotline) vad gäller alla frågor om drift och funktionalitet i Inköpssystemet. Hotline inkluderar tillgång till e-post och telefonsupport gällande frågor om drift och funktionalitet gällande Inköpssystemet.

Hotline ger inte Kunden tillgång till support på plats.

För feltyper klass 1, dvs. ett allvarligt fel som hindrar användare från att använda viktig funktionalitet i Inköpssystemet (t.ex. orderregistrering och prissökning), ges support med en svarstid på maximalt 2 timmar under normala arbetsdagar under tiderna 09:00-16:00, och fredagar 09:00-15:00.

För övriga feltyper (klass 2), dvs. fel som hindrar användare från att utnyttja en eller flera mindre viktiga funktioner i Inköpssystemet, eller vid frågor om drift och funktionalitet avseende Inköpssystemet, ges support med en reaktionstid om maximalt 24 timmar på normala arbetsdagar under tiderna 09:00-16:00, och fredagar 09:00-15:00.

 

Svarstiden löper från den tidpunkt KlarPris ta emot Kundens felanmälan och till dess KlarPris har påbörjat lösning av problemet. Support ges via telefon, e-post eller fjärranslutning (teamviewer). Felkorrigeringar och eventuell utveckling av dessa tas i drift natten efter färdigställandet.

 

 1. Tredje parts webbplatser

13.1. KlarPris webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av andra än KlarPris (nedan kallade “Andra webbplatser”).

13.2. Länkar till andra webbplatser är en tjänst som tillhandahålls för Kunden, men detta innebär inte att KlarPris har godkänt innehållet eller i övrigt ansvarar för innehållet.

13.3. Om Kunden använder Andra webbplatser via länkar på KlarPris webbplats, sker detta på egen risk, eftersom KlarPris inte har något inflytande över innehåll, säkerhet, funktionalitet etc. på Andra webbplatser. KlarPris kan inte hållas ansvarig för förlust eller skada som uppstår till följd av användning av Andra webbplatser.

 

 1. Överträdelser

14.1. Vid väsentliga överträdelser kan KlarPris när som helst säga upp abonnemangsavtalet med Kunden. Väsentlig överträdelse omfattar, men är inte begränsat till, missbruk av KlarPris tjänster, missbruk av Kontot och utebliven betalning av abonnemangsavgifter, Uppläggningsavgift m.m.

14.2. Vid misstanke om missbruk av KlarPris tjänster eller Konto, får KlarPris tillfälligt stänga av Kontot, varvid Kunden inte har tillgång till kontot förrän det eventuella missbruket har utretts. Kunden kan inte framställa krav mot KlarPris i samband med avstängning av Kontot.

 

 1. Ansvar

15.1. All användning av Inköpssystemet sker på Kundens egen risk, inklusive Kundens agerande, rättsliga handlingar etc. baserat på resultat i Inköpssystemet.

15.2. Inköpssystemet levereras som en Software-as-a-Service-lösning. Det anses inte vara ett fel i Inköpssystemet om Data och andra typer av data som visas i Inköpssystemet inte uppdateras till följd av otillgänglig data utanför KlarPris kontroll, inklusive brist på uppdateringar och ändrade rutiner för mottagande av data från tredje part, grossister och tillverkare m.fl. Detsamma gäller för Data och andra  pris- och rabattstrukturer som inte offentliggörs och görs tillgängliga för KlarPris i ett elektroniskt, matematiskt läsbart format. KlarPris ansvarar under alla avseenden inte för resultatet av prisjämförelsen, inklusive felaktiga priser, fel i Prisdata, föråldrade priser, saknade sökresultat och merkostnader eller fel i produktspecifikationer, kvantitet, specifikationer m.m. I samtliga fall uppmanas Kunden att kontrollera de enskilda Leverantörernas varor, priser och villkor.

15.3. KlarPris kan inte lämna information om hur länge angivna priser gäller. Om Kunden inte samtycker till det pris som Leverantören debiterar, inklusive avsaknad av rabatter, måste Kunden kontakta Leverantören.

15.4. KlarPris ansvarar inte för fel i Inköpssystemet, för Kundens bruk eller för eventuella förluster som Kunden kan ha i samband med användningen av Inköpssystemet, inklusive fel i beställningar, fel i beräkningsverktyg och skador på Kundens hårdvara, förlust av data eller andra överträdelser av datasäkerhet etc.

15.5. KlarPris ansvarar inte för direkta eller indirekta förluster eller följdskador, inklusive driftsförluster och eventuella krav från tredje part, som uppstår på grund av användningen av Inköpssystemet, förseningar eller Kundens oförmåga att använda Inköpssystemet.

15.6. KlarPris ansvarar endast för produktansvar enligt  de tvingande reglerna i produktansvarslagen. Eventuellt ansvar för produktskador på någon annan grund avsägs härmed uttryckligen. All användning av Inköpssystemet sker därför på Kundens eget ansvar.

15.7. KlarPris har inget ansvar för eventuella skador på Kundens hårdvara eller annan egendom, oavsett om skadan uppstått på grund av virus eller liknande orsakat av Kundens åtkomst till och användning av Inköpssystemet.

15.8. I förhållandet mellan KlarPris och Kunden är KlarPris inte ansvarigt gentemot Kunden för någon förlust som Kunden åsamkas till följd av en överträdelse av Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 (allmänna dataskyddsförordning) och dataskyddslagstiftning vid användning av Inköpssystemet.

 

 1. Överlåtelse

16.1. KlarPris har rätt att överlåta alla rättigheter och skyldigheter gentemot Kunden till Koncernen företag eller tredje part.

16.2. Kunden godkänner att KlarPris har rätt att använda underleverantörer vid alla förhållanden, inklusive för genomförande och drift av Inköpssystemet och för lagring av Kunddata och andra typer av data.

 

 1. Tvister mellan Kunden och KlarPris

17.1. Eventuella meningsskiljaktigheter mellan Kunden och KlarPris avgörs enligt dansk lag med KlarPris hemvist som rätt jurisdiktion.

 

Version 3

Gäller från 1 Oktober 2023